Powered by SmartsuppPráca v horúčavách z pohľadu zamestnávateľa

Práca v horúčavách z pohľadu zamestnávateľa

Teplé dni v práci dajú zabrať každému. V kanceláriách, výrobných halách, alebo skladoch sa klimatické podmienky zhoršujú a zamestnávatelia musia myslieť na viaceré opatrenia, ktoré im ukladá zákon. V tomto článku Vám  poskytneme základné informácie, ktoré sa každého zamestnávateľa bezprostredne týkajú. 

Stačí len pitný režim? Čo znamená primerané množstvo tekutín? Aké klimatické podmienky musí zamestnávateľ zabezpečiť?

Povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa ochrany zamestnancov pred vysokými teplotami upravuje predovšetkým zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ďalej len „zákon“).

Presnejšie tieto povinnosti rozoberá vyhláška Ministerstvo zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (ďalej len „vyhláška“). S účinnosťou poslednej novely od 1. 8. 2019 vyhláška určuje:

 • triedy práce podľa celkového priemerného energetického výdaja pri práci zamestnanca,
 • optimálne a prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy vnútorného pracovného prostredia,
 • únosnú záťaž teplom a chladom pri práci,
 • ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži teplom a chladom pri práci,
 • prípustné povrchové teploty pevných materiálov a teploty kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca,
 • pitný režim zamestnanca,
 • posúdenie zdravotného rizika (pôvodne to bolo hodnotenie zdravotného rizika),
 • prevádzkový poriadok.

Na ochranu zdravia zamestnancov pred horúčavami pri práci je zamestnávateľ povinný zo zákona:

 • posudzovať záťaž teplom pri práci,
 • pri dlhodobom výkone práce dodržať prípustné hodnoty faktorov tzv. tepelno-vlhkostnej mikroklímy v závislosti od tepelnej produkcie organizmu zamestnanca,
 • zabezpečiť pracovné podmienky zamestnancov tak, aby nebola prekračovaná únosná tepelná záťaž na pracoviskách počas dní, keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni presahuje 30 °C, t. j. zabezpečiť na pracovisku optimálne mikroklimatické podmienky,
 • poskytnúť zamestnancom vhodné osobné ochranné prostriedky, ochranný odev a zabezpečiť pitný režim.

Aké sú optimálne a prípustné hodnoty pre jednotlivé pracovné triedy?

Vyhláška rozlišuje sedem pracovných tried rozdelených podľa celkového energetického výdaja: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3 a 4.

Ku každej triede je uvedený popis jednotlivých činnosti. Napríklad do triedy 1a patria práce realizované posediačky – ľahká administratívna práca. Trieda 2a obsahuje kontinuálne práce rúk a paží alebo paží a nôh, napríklad riadenie vozidiel). Trieda 3 pozostáva z intenzívnych prác ramenami a trupom, a do triedy 4 patria intenzívne práce v rýchlom až maximálnom tempe ako stúpanie po schodoch alebo po rebríku.

Trieda práceOptimálna hodnotaMin. prípustná hodnotaMax. prípustná hodnota
1a 23 – 27 °C 20 °C 28 °C
1b 22 – 25 °C 19 °C 27 °C
1c 20 – 24 °C 17 °C 26 °C
2a 18 – 21 °C 15 °C 25 °C
2b 17 – 20 °C 12 °C 25 °C
3 nie je ustanovená nie je ustanovená nie je ustanovená
4 nie je ustanovená nie je ustanovená nie je ustanovená

V posledných dvoch triedach sa tieto hodnoty nestanovujú, zamestnávateľ je preto povinný dodržiavať únosnú tepelnú záťaž na zamestnancov.

Aké sú povinnosti zamestnávateľa počas horúčav?

Podľa vyhlášky by ste mali prijať napríklad tieto opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom:

 • zmeniť trvanie času práce, napr. skrátením pracovnej doby,
 • posunúť začiatkom zmeny napr. na skoršiu hodinu,
 • poskytnúť mimoriadne prestávky na ochladenie,
 • poskytnúť viac prestávok počas pracovnej doby,
 • predĺžiť prestávky na odpočinok alebo jedenie,
 • poskytnúť zamestnancom pobyt v klimatizovaných priestoroch,
 • striedať zamestnancov na pracovisku,
 • zabezpečiť klimatizáciu alebo nútené vetranie,
 • zatieniť okná a svetlíky,
 • umožniť zamestnancom sprchovanie a ochladzovanie,
 • poskytnúť vhodný pracovný odev, napr. prírodný vzdušný materiál odevu, najlepšie jednovrstvový z prírodných materiálov a podľa možností vo svetlej farbe, pokrývku na hlavu či slnečné okuliare, najmä pre zamestnancov pracujúcich vo vonkajšom prostredí,
 • samozrejme, zabezpečiť pre zamestnancov pitný režim.

Zabezpečiť pitný režim zamestnancov

Na vlastné náklady tzn. bezodplatne musíte ako zamestnávateľ zabezpečiť priamo v mieste výkonu práce pitnú vodu. Voda môže byť aj na inom vhodnom mieste určenom vnútorným predpisom zamestnávateľa.

Voda nesmie byť škodlivá, ideálne s čo najnižším obsahom cukru, nakoľko sladké nápoje zvyšujú pocit smädu.

S výnimkou pri dlhodobej práci v triede 1b až 4, poskytuje zamestnávateľ na svoje náklady aj minerálne nápoje, ktorými sa doplnia tekutiny a minerálne látky stratené potením a dýchaním.

Zabezpečiť tienenie a chladenie pracoviska

Bojovať s následkami prehriateho interiéru je náročnejšie ako zabrániť preniknutiu tepla. V tomto si môžete pomôcť zatienením pomocou žalúzii alebo roliet.

S klimatizáciou opatrne, veľký teplotný rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou môže spôsobiť viac škody ako úžitku. Výduchy klimatizácie by tiež nemali smerovať priamo na žiadneho zamestnanca. Ak nemáte klimatizáciu, nezabudnite si včas zaobstarať aspoň ventilátory.

Sankcie za porušenie povinností zamestnávateľa počas horúčav sú vysoké

Nesplnenie povinností vyplývajúcich zo zákona sa posudzuje ako správny delikt na úseku verejného zdravotníctva za čo vám môže regionálny úrad verejného zdravotníctva uložiť pokutu od 2 000 eur až do 50 000 eur.

Chránime vašich zamestnancov a vaše podnikanie

Vypracujeme vám kompletné posúdenie zdravotného rizika, pripravíme plán opatrení presne na mieru vašej spoločnosti, ušetríme čas, ktorý môžete venovať svojmu podnikaniu a minimalizujeme riziko postihov zo strany kontrolných orgánov.

Kontaktujte nás telefonicky na čísle 0908 274 014 alebo prostredníctvom nasledujúceho formuláru. Polia označené červenou farbou, prosím, vyplňte všetky.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Invalid Input

Povinný údaj.

Invalid Input

Invalid Input

Povinný údaj.

Tento údaj je povinný. Prosím, vyplňte ho.

Súhlas je povinný pre odoslanie

Invalid Input