Powered by SmartsuppŠkolenia OPP
V zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov sa školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi (ďalej len OPP) vykonáva raz za 24 mesiacov pokiaľ štatutárny orgán neurčí kratšiu lehotu. Školenie vykonáva technik PO. Zákonom daná povinnosť má aj však druhú stranu mince – správne vyškolení zamestnanci jednak prispievajú k ochrane firemného majetku a zároveň aj k ochrane svojich pracovných miest.

Na našich školenia OPP naučíme vašich zamestnancov:

  • aké sú požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch
  • oboznámime ich so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch objednávateľa
  • vysvetlíme riziká o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi
  • kde majú byť rozmiestnené hasiace zariadenia a hasiace prístroje, spojovacie prostriedky a ďalšie vecné prostriedky ochrany pred požiarmi na pracovisku. Vysvetlíme spôsob ich použitia, a oboznámime s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu
  • akým spôsobom sa vyhlasuje požiarny poplach na pracoviskách, aké sú povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu

Školenia z ochrany pred požiarmi vykonávame ako vstupné, pre zamestnancov, ktorí nastupujú na pracovisko a periodické, ktoré sa vykonáva minimálne raz za 24 mesiacov. Jeho periodicitu môže zamestnávateľ podľa svojho uváženia skrátiť.

Naše služby pre vašu firmu

Kontaktujte nás už dnes

Radi Vám pripravíme nezáväznú a výhodnú ponuku na školenia ochrany pred požiarmi.

Kontakty

Neváhajte nás kontaktovať. Sme pripravení
odpovedať na vaše otázky.

Ako vám môžeme pomôcť?

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaj je povinný

Invalid Input

Súhlas so spracovaním osobných údajov je povinný.

Invalid Input