V zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov sa školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi (ďalej len OPP) vykonáva raz za 24 mesiacov pokiaľ štatutárny orgán neurčí kratšiu lehotu. Školenie vykonáva technik PO. Zákonom daná povinnosť má aj však druhú stranu mince – správne vyškolení zamestnanci jednak prispievajú k ochrane firemného majetku a zároveň aj k ochrane svojich pracovných miest.

Na našich školenia OPP naučíme vašich zamestnancov:

  • aké sú požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch
  • oboznámime ich so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch objednávateľa
  • vysvetlíme riziká o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi
  • kde majú byť rozmiestnené hasiace zariadenia a hasiace prístroje, spojovacie prostriedky a ďalšie vecné prostriedky ochrany pred požiarmi na pracovisku. Vysvetlíme spôsob ich použitia, a oboznámime s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu
  • akým spôsobom sa vyhlasuje požiarny poplach na pracoviskách, aké sú povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu

Školenia z ochrany pred požiarmi vykonávame ako vstupné, pre zamestnancov, ktorí nastupujú na pracovisko a periodické, ktoré sa vykonáva minimálne raz za 24 mesiacov. Jeho periodicitu môže zamestnávateľ podľa svojho uváženia skrátiť.

Naše služby pre vašu firmu

Kontaktujte nás už dnes

Radi Vám pripravíme nezáväznú a výhodnú ponuku na školenia ochrany pred požiarmi.