Povinnosť zabezpečiť BOZP školenia

Povinnosť zabezpečiť  školenie BOZP pre všetkých zamestnancov má zamestnávateľ a ukladá mu tak Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nedodržanie tejto povinnosti má často za následok nie práve najnižšie pokuty zo strany inšpektorátu práce. No omnoho väčšou daňou za nedodržiavanie predpisov v oblasti BOZP  môže byť i úraz, trvalé poškodenie zdravia či v najhoršom prípade smrteľný pracovný úraz zamestnanca.

Z dôvodu legislatívnych zmien, nových predpisov a postupov pri práci je zamestnávateľ povinný zabezpečiť aj periodické školenia zamestnancov najmenej raz za 24 mesiacov. Na všetky tieto a mnohé ďalšie povinnosti v oblasti BOZP myslíme za našich zmluvných klientov my.

Školenie zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

 • pri nástupe zamestnanca do práce
 • pri zavedení nových technológií
 • pri preradení na inú funkciu v zamestnaní
 • pri preradení na iné pracovisko

Formy vzdelávania zamestnancov v oblasti BOZP

1. Prezenčná – formou prednášky
Takáto forma školenia BOZP môže prebiehať kdekoľvek na Slovensku,  u Vás vo firme, alebo v našich školiacich strediskách v Bratislave, Košiciach alebo Vranove nad Topľou

2. Dištančná – formou e-learningu 
Prebieha pohodlne odkiaľkoľvek prostredníctvom počítača, smartfónu či tabletu.

E-learningový portál Skoleniepyroboss.sk je veľmi efektívnym nástrojom vzdelávania zamestnancov v oblasti BOZP tzv. dištančná forma školeniae-learning.

Zamestnanci sa tak vedia vzdelávať individuálne počas práce z domu, či jednoducho na diaľku z pohodlia svojej kancelárie. Stačí im na to svoj počítač alebo mobilný telefón. Naše e-learningové školenia sú schválené Národným inšpektorátom práce, takže plne nahrádzajú prezenčnú formu školení.

Zamestnanec sa po obdržaní prihlasovacieho mena a hesla, jednoducho prihlási do systému podľa inštrukcií uvedených v úvodnom emaili. Po výbere požadovaného kurzu začína vzdelávanie formou prezentácie a končí overovaním vedomostí formou testu. Ak je overovanie vedomostí úspešné, môže si zamestnanec stiahnuť záznam o absolvovaní BOZP školenia (tzv. certifikát).

Naša spoločnosť PYROBOSS s.r.o. vytvorila pre svojich klientov softvérovú aplikáciu E-learningové kurzy – školenia v oblasti BOZP a OPP elektronickou formou. Prostredníctvom tejto formy môžete pohodlne študovať a vzdelávať sa nezávisle od miesta a času.

E-learning predstavuje moderný spôsob pre efektívne vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a OPP.

Ponuka kurzov:

 • BOZP pre vedúcich zamestnancov
 • BOZP pre ostatných zamestnancov
 • OPP pre vedúcich zamestnancov
 • OPP pre ostatných zamestnancov
 • vodiči referenti

E-learningové kurzy poskytujú:

 • logickú postupnosť
 • zrozumiteľné informácie
 • prepojenie s aktuálnou legislatívou
 • oboznamovanie prostredníctvom textov a obrázkov
 • e- mailové prípadne telefonické spojenie s lektorom
 • priebežné a záverečné overovanie vedomostí

Naše služby pre vašu firmu

Kontaktujte nás už dnes

Radi Vám pripravíme nezáväznú a výhodnú ponuku na školenia BOZP.