Dobré pracovné podmienky a znížený výskyt poškodení zdravia vedú v každej firme k zníženiu práceneschopnosti a zároveň k vyššej produktivite práce - obchodnému úspechu. Pracovná zdravotná služba je dôležitým prvkom efektívneho fungovania firmy a ak ste ju doposiaľ chápali ako nutné zlo určené zákonom, veríme, že po prečítaní nasledujúcich riadkov zmeníte názor.

Čo je pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (PZS), je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Tím PZS vykonáva činnosti týkajúce sa zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov a posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu na základe lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Pre koho je PZS povinná?

Zákon rozdeľuje prácu do kategórií 1 až 4. Od roku 2006 bola PZS-ka povinná pre všetkých zamestnávateľov. V roku 2011, zákonom č. 470/2011 Z. z., bola táto povinnosť prenesená len na firmy, ktorej zamestnanci vykonávajú rizikové práce zaradené do 3. a 4. kategórie.

Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú práce zaradené do 1. a 2. kategórie, sú naďalej povinný plniť si svoje povinnosti a niesť zodpovednosť za zabezpečenie ochrany zdravia pri práci.

Medzi tieto povinnosti patrí napr. hodnotenie zdravotných rizík pri práci, vypracovanie posudkov o riziku, kategorizácia práce z hľadiska zdravotných rizík, predkladanie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie prác do 3. alebo 4. kategórie prác, zabezpečenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Nie je ich málo a venovať sa im popri riadení firmy je takmer nemožné. 

Predchádzať pracovným úrazom je lacnejšie aj kvôli pokutám

Pokuty môžu byť vysoké. Podľa § 57, odsek 47 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov hrozí pokuta za neposkytovanie služieb PZS zamestnancom od 165,9 € do 99 581,7 €.

Vy sa venujte podnikaniu, o PZS sa postaráme v plnom rozsahu my

 • Vykonáme zdravotno-hygienické audity o problematike pracovného prostredia a pracovných podmienok zamestnancov (zanalyzujeme pracoviská, pracovné podmienky a zhodnotíme zdravotné riziká.
 • Identifikujeme zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného prostredia.
 • Kategorizujeme práce v zmysle vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. z hľadiska zdravotných rizík.
 • Stanovíme periodicitu výkonu lekárskych preventívnych prehliadok a vypracujeme náplne zdravotných prehliadok zamestnancov.
 • Zabezpečíme lekárske preventívne prehliadky, vstupné, výstupné, periodické, mimoriadne a následné, špeciálne podľa pracovného zaradenia.
 • Na školeniach naučíme predlekársku prvú pomoc, oboznámime zamestnancov s chemickými látkami, bremenami a zabezpečíme zobrazovacie jednotky.
 • Zhodnotíme psychickú pracovnú záťaž podľa vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.
 • Vypracujeme traumatologický plán, prevádzkový poriadok a posudky o riziku.
 • Postaráme sa o implementáciu právnych noriem do praxe (zákony, nariadenia vlády, STN).
 • Zúčastníme sa na rozboroch súvisiacich s ohrozením chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou a rozbore zdravotných rizík.
 • Lekár nášho tímu PZS zabezpečí vypracovanie obsahu rekondičného pobytu.
 • Vždy budeme stáť pri vás – poskytneme preventívne, odborné a konzultačné činnosti pri plánovaní a organizovaní práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest, technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie. Poradíme aj pri kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológii či ergonómii práce.
 • Správny pitný režim je základom zdravia. Poradíme so zabezpečením kvality a dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku, vypracujeme interné smernice, ktorými stanovíme rozsah a podmienky pitného režimu.

Prečo služby PZS od PYROBOSS, s.r.o.?

Zárukou kvality našich služieb sú desiatky spokojných klientov na celom Slovensku. Sme držiteľom oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby rozhodnutím č. OPPL – 9539/2007-Oj zo dňa 14. 12. 2007, vydaným Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Máme skúsenosti zo všetkých odvetví. Medzi našich klientov patria administratívne a školské organizácie, veľké obchodné centrá, výrobné podniky z chemického, hutníckeho, strojárenského či stavebného priemyslu. Stretávame sa s najvyššími rizikovými faktormi v pracovnom prostredí.

Za svojou prácou si stojíme

V prípade mimoriadnych udalostí vás budeme zastupovať pred kontrolnými orgánmi (Regionálny rad verejného zdravotníctva verejného zdravotníctva a pod.)

Sme ku vám najbližšie

Služby PZS vykonávame v rámci celej SR. Šetríme váš čas, prídeme za vami vždy keď to bude potrebné.

Výsledkom našich služieb nie sú len kusy papiera

Výsledkom našej práce sú ešte lepšie pracovné podmienky, nižšia práceneschopnosť a vyššia produktivita práce.

Pripravíme vám nezáväznú a výhodnú cenovú ponuku na služby PZS