Dobré pracovné podmienky a znížený výskyt poškodení zdravia vedú v každej firme k zníženiu práceneschopnosti a zároveň k vyššej produktivite práce - obchodnému úspechu. Pracovná zdravotná služba je dôležitým prvkom efektívneho fungovania firmy a ak ste ju doposiaľ chápali ako nutné zlo určené zákonom, veríme, že po prečítaní nasledujúcich riadkov zmeníte názor.

Čo je pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (PZS), je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Tím PZS vykonáva činnosti týkajúce sa zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov a posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu na základe lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Pre koho je PZS povinná?

V zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 30

Zamestnávateľ je povinný

 • zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa,
 • zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do
  1. druhej kategórie najmenej raz za 24 mesiacov,
  2. tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok,
 • zabezpečiť pri posúdení zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia podľa písmena c) vypracovanie
  1. písomného posudku o riziku, ak pracovná zdravotná služba zistila takú zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika alebo
  2. písomného záznamu o posúdení rizika, ak pracovná zdravotná služba nezistila zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,
 • poskytnúť kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika podľa písmena b) zástupcom zamestnancov,
 • zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e,
 • vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,
 • oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v rozsahu podľa odseku 3 k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov.

Predchádzať pracovným úrazom je lacnejšie aj kvôli pokutám

Pokuty môžu byť vysoké. Podľa § 57, odsek 47 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov hrozí pokuta za neposkytovanie služieb PZS zamestnancom od 165,9 € do 99 581,7 €.

Vy sa venujte podnikaniu, o PZS sa postaráme v plnom rozsahu my

 • Vykonáme zdravotno-hygienické audity o problematike pracovného prostredia a pracovných podmienok zamestnancov (zanalyzujeme pracoviská, pracovné podmienky a zhodnotíme zdravotné riziká.
 • Identifikujeme zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného prostredia.
 • Kategorizujeme práce v zmysle vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. z hľadiska zdravotných rizík.
 • Stanovíme periodicitu výkonu lekárskych preventívnych prehliadok a vypracujeme náplne zdravotných prehliadok zamestnancov.
 • Zabezpečíme lekárske preventívne prehliadky, vstupné, výstupné, periodické, mimoriadne a následné, špeciálne podľa pracovného zaradenia.
 • Na školeniach naučíme predlekársku prvú pomoc, oboznámime zamestnancov s chemickými látkami, bremenami a zabezpečíme zobrazovacie jednotky.
 • Zhodnotíme psychickú pracovnú záťaž podľa vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.
 • Vypracujeme traumatologický plán, prevádzkový poriadok a posudky o riziku.
 • Postaráme sa o implementáciu právnych noriem do praxe (zákony, nariadenia vlády, STN).
 • Zúčastníme sa na rozboroch súvisiacich s ohrozením chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou a rozbore zdravotných rizík.
 • Lekár nášho tímu PZS zabezpečí vypracovanie obsahu rekondičného pobytu.
 • Vždy budeme stáť pri vás – poskytneme preventívne, odborné a konzultačné činnosti pri plánovaní a organizovaní práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest, technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie. Poradíme aj pri kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológii či ergonómii práce.
 • Správny pitný režim je základom zdravia. Poradíme so zabezpečením kvality a dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku, vypracujeme interné smernice, ktorými stanovíme rozsah a podmienky pitného režimu.

Prečo služby PZS od PYROBOSS, s.r.o.?

Zárukou kvality našich služieb sú desiatky spokojných klientov na celom Slovensku. Sme držiteľom oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby rozhodnutím č. OPPL – 9539/2007-Oj zo dňa 14. 12. 2007, vydaným Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Máme skúsenosti zo všetkých odvetví. Medzi našich klientov patria administratívne a školské organizácie, veľké obchodné centrá, výrobné podniky z chemického, hutníckeho, strojárenského či stavebného priemyslu. Stretávame sa s najvyššími rizikovými faktormi v pracovnom prostredí.

Za svojou prácou si stojíme

V prípade mimoriadnych udalostí vás budeme zastupovať pred kontrolnými orgánmi (Regionálny rad verejného zdravotníctva verejného zdravotníctva a pod.)

Sme ku vám najbližšie

Služby PZS vykonávame v rámci celej SR. Šetríme váš čas, prídeme za vami vždy keď to bude potrebné.

Výsledkom našich služieb nie sú len kusy papiera

Výsledkom našej práce sú ešte lepšie pracovné podmienky, nižšia práceneschopnosť a vyššia produktivita práce.

Kontaktujte nás už dnes

Veľmi radi vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku na služby BOZP, PZS, OPP alebo civilnej ochrany. Stačí vyplniť nasledujúci formulár. Údaje označené červenou farbou sú povinné. 

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Invalid Input

Povinný údaj.

Invalid Input

Invalid Input

Povinný údaj.

Tento údaj je povinný. Prosím, vyplňte ho.

Súhlas je povinný pre odoslanie

Invalid Input

banner ponuka kontrola ptz

banner ponuka protipožiarne zariadenia

Naše služby pre vašu firmu

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-777201703/xMmiCMbrgJADEKfQzPIC'});

Kontakty

Neváhajte nás kontaktovať. Sme pripravení
odpovedať na vaše otázky.

Ako vám môžeme pomôcť?

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaj je povinný

Invalid Input

Súhlas so spracovaním osobných údajov je povinný.

Invalid Input