Powered by SmartsuppOPP🔥 – služby, ktoré chránia majetok aj život a zdravie osôb

OPP – ochrana pred požiarmi je zákonom stanovená povinnosť pre zamestnávateľov. Zahŕňa školenia, dokumentáciu a preventívne protipožiarne prehliadky, ktoré vykonáva technik, resp. iná odborne spôsobilá osoba.

Je dôležité uviesť, že OPP – to nie sú len hydranty či hasiace prístroje v budove. Začína už výstavbou objektu a projektovou dokumentáciou protipožiarnej bezpečnosti, ktorú vypracuje špecialista OPP. Po skolaudovaní stavby následne zamestnávateľ zabezpečí zákonné povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi. Patria sem školenia zamestnancov, vypracovanie a aktualizácia príslušnej dokumentácie a pod.

Predchádzať vzniku požiarov je zákonnou povinnosťou každej fyzickej a právnickej osoby, ktorá prevádzkové priestory vlastní alebo ich má v prenájme. Pokuty za neplnenie si tejto povinnosti siahajú až do výšky 16 596 Eur. Ak zoberieme do úvahy fakt, že poisťovne v prípade požiarov nevyplácajú poškodenej strane, ktorá nezabezpečila služby OPP plnenie, neexistuje dôvod prečo váhať nad zabezpečením týchto služieb.

Čo od vás zákon o ochrane pred požiarmi očakáva

Zákon v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a platných legislatívnych predpisov určuje povinnosť každej právnickej a fyzickej osobe – podnikateľovi vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky a odstraňovať zistené nedostatky prostredníctvom technika požiarnej ochrany.

Aké povinnosti podnikateľov z hľadiska OPP?

Hlavým cieľom a účelom právnych predpisov a opatrení OPP je ochrana zdravia a života osôb, ako aj ochrana majetku a životného prostredia.

Podnikatelia – fyzické osoby aj právnické osoby sú v rámci OPP o. i. povinné:

- zaistiť vo svojich priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a prípadné nedostatky odstrániť,

- zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným rizikom vzniku požiaru, ako aj pri činnostiach, ktoré sú spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- určiť a príslušnými príkazmi označiť miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- zabezpečiť zamestnancom a ostatným osobám, ktoré sa zdržujú v objektoch (s vedomím zamestnávateľa) školenia o ochrane pred požiarmi,

- vypracovať a viesť dokumentáciu týkajúcu sa ochrany pred požiarmi,

- prevádzkovať technické a technologické zariadenia z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti,

- dodržiavať požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri manipulácií s horľavými látkami a technickými prostriedkami obsahujúcimi takéto látky, ako aj pri inštalácií a prevádzke spotrebičov (palivové, elektrotepelné), zariadení ústredného vykurovania či výstavbe a používaní dymovodov a komínov (samozrejmé má byť ich pravidelné čistenie a kontrola),

- iné povinnosti upravuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi či Vyhláška o požiarnej prevencii (121/2002 Z. z.).

Kedy ste povinný zabezpečiť zamestnancovi školenie OPP?

Pred začatím práce, resp. po jeho zaradení na pracovisko. Avšak pozor. Ako zamestnávateľ ste povinný zabezpečiť školenie a overovanie vedomostí o OPP aj pre osoby, ktoré sa s vaším vedomím zdržujú v objektoch / priestoroch firmy. Iná situácia nastáva, ak máte priestor na podnikanie prenajatý. Vtedy je povinný zabezpečiť OPP vlastník – správca nehnuteľnosti, ktorý ju prenajíma. Okrem OPP nezabúdajte ani na BOZP. Dôležitá je aj pracovná zdravotná služba, ktorú taktiež zabezpečíme.

Ušetríme váš čas a znížime náklady na technika PO

Nemusíte vytvárať ďalšie pracovné miesto technika požiarnej ochrany. Zabezpečíme pre vás komplexnú starostlivosť:

  • ušetríme váš čas, ktorý môžete venovať riadeniu spoločnosti,
  • znížime náklady na pracovné miesto technika PO
  • zabezpečíme neustálu informovanosť o všetkých legislatívnych zmenách, inováciách v protipožiarnych systémoch,
  • odborne pripravíme zamestnancov na mimoriadne situácie,
  • vypracujeme aktuálnu dokumentáciu v zmysle platnej legislatívy
  • minimalizujeme riziká vzniku požiaru resp. mimoriadnej udalosti.

V oblasti služieb OPP spravíme pre vás maximum

Ochranu pred požiarmi chápeme ako služby, ktoré  chránia nielen život a zdravie osôb, ale aj majetok organizácie.

Okrem vykonávania preventívnych protipožiarnych hliadok, určenia miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, optimalizujeme počet členov protipožiarnych hliadok. Vykonávame vstupné a periodické školenia o OPP, odborne pripravujeme protipožiarne hliadky, vypracúvame a vedieme dokumentáciu v súlade so skutkovým stavom a aktuálnou legislatívou. Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov je samozrejmosťou.

Pri novostavbách, zmene  užívania stavieb, rekonštrukcii objektov náš tím špecialistov PO výpracuje požadovanú projektovú dokumentáciu (PBS) s dôrazom na predpisy PO a náklady investora.

Za svojou prácou si stojíme

V prípade kontroly orgánmi štátnej správy vás budeme profesionálne zastupovať.

Kontaktujte nás už dnes

Veľmi radi vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku na služby BOZP, PZS, OPP alebo civilnej ochrany. Stačí vyplniť nasledujúci formulár. Údaje označené červenou farbou sú povinné. 

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Invalid Input

Povinný údaj.

Invalid Input

Invalid Input

Povinný údaj.

Tento údaj je povinný. Prosím, vyplňte ho.

Súhlas je povinný pre odoslanie

Invalid Input

banner ponuka kontrola ptz

banner ponuka protipožiarne zariadenia

Naše služby pre vašu firmu

Kontakty

Neváhajte nás kontaktovať. Sme pripravení
odpovedať na vaše otázky.

Ako vám môžeme pomôcť?

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaj je povinný

Invalid Input

Súhlas so spracovaním osobných údajov je povinný.

Invalid Input