Predchádzať vzniku požiarov je zákonnou povinnosťou každej fyzickej a právnickej osoby, ktorá prevádzkové priestory vlastní alebo ich má v prenájme. Pokuty za neplnenie si tejto povinnosti siahajú až do výšky 16 596 Eur. Ak zoberieme do úvahy fakt, že poisťovne v prípade požiarov nevyplácajú poškodenej strane, ktorá nezabezpečila služby OPP plnenie, neexistuje dôvod prečo váhať nad zabezpečením týchto služieb.

Čo od vás zákon o ochrane pred požiarmi očakáva

Zákon v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a platných legislatívnych predpisov určuje povinnosť každej právnickej a fyzickej osobe – podnikateľovi vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky a odstraňovať zistené nedostatky prostredníctvom technika požiarnej ochrany.

Ušetríme váš čas a znížime náklady na technika PO

Nemusíte vytvárať ďalšie pracovné miesto technika požiarnej ochrany. Zabezpečíme pre vás komplexnú starostlivosť:

  • ušetríme váš čas, ktorý môžete venovať riadeniu spoločnosti,
  • znížime náklady na pracovné miesto technika PO
  • zabezpečíme neustálu informovanosť o všetkých legislatívnych zmenách, inováciách v protipožiarnych systémoch,
  • odborne pripravíme zamestnancov na mimoriadne situácie,
  • vypracujeme aktuálnu dokumentáciu v zmysle platnej legislatívy
  • minimalizujeme riziká vzniku požiaru resp. mimoriadnej udalosti.

V oblasti služieb OPP spravíme pre vás maximum

Ochranu pred požiarmi chápeme ako služby, ktoré  chránia nielen život a zdravie osôb, ale aj majetok organizácie.

Okrem vykonávania preventívnych protipožiarnych hliadok, určenia miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, optimalizujeme počet členov protipožiarnych hliadok. Vykonávame vstupné a periodické školenia o OPP, odborne pripravujeme protipožiarne hliadky, vypracúvame a vedieme dokumentáciu v súlade so skutkovým stavom a aktuálnou legislatívou. Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov je samozrejmosťou.

Pri novostavbách, zmene  užívania stavieb, rekonštrukcii objektov náš tím špecialistov PO výpracuje požadovanú projektovú dokumentáciu (PBS) s dôrazom na predpisy PO a náklady investora.

Za svojou prácou si stojíme

V prípade kontroly orgánmi štátnej správy vás budeme profesionálne zastupovať.

Naše služby pre vašu firmu

Kontaktujte nás už dnes

Radi Vám pripravíme nezáväznú a výhodnú ponuku na služby ochrany pred požiarmi.